Huyện đoàn Nhà Bè

http://huyendoannhabe.com.vn


Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và thông tin thời sự Quý III/2013

Hơn 85 Cán bộ Đoàn – Hội – Đội được quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và thông tin thời sự Quý III/2013 do Ban Thường vụ Huyện đoàn Nhà Bè tổ chức vào ngày 06/9, tại Hội trường Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu niên Huyện.
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và thông tin thời sự Quý III/2013
Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thị Thanh Hiền – UVBTV Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ phổ biến các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; kết luận của Ban chấp hành Trung Ương 7 khóa XI về tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung Ương đến cơ sở; về tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020. Trong đó, tập trung quán triệt nội dung công tác thanh vận trong đội ngũ Cán bộ Đoàn – Hội – Đội trên địa bàn huyện; đồng thời để tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, các Cán bộ Đoàn – Hội – Đội cần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân dân, nhất là đoàn viên thanh niên thực hiện quyền làm chủ của mình; thường xuyên sâu sát với cơ sở, đi sâu vào lòng dân, làm dân tin, dân phục.
Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho các Cán bộ Đoàn – Hội – Đội, phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác vận động, tập hợp và thu hút thanh niên.

Tác giả bài viết: Cẩm Vi